nuffnang

Thursday, June 13, 2013

FAKTA SEJARAH DAN KEPENTINGANNYA

PENGENALAN

Dalam pengajian sejarah, fakta adalah antara elemen utama dan yang terpenting selain daripada sumber. Hal ini demikian, sekiranya fakta tidak wujud dalam sesebuah pengajian sejarah, sudah tentu sesuatu sejarah itu tidak akan dianggap sebagai sejarah yang sahih. Sebelum isu ini dikupas dengan lebih mendalam lagi, maka perlulah diketahui makna fakta itu sendiri. Menurut kamus dewan bahasa, fakta adalah kenyataan (bukan khayalan atau sangkaan, contohnya, sekarang telah menjadi kenyataan untuk menjejakkan kaki ke bulan.[1] Fakta adalah kebenaran yang telah terbukti sahihnya, stabil, kukuh dan tidak boleh dinafikan lagi kebenarannya. Ia terdiri daripada pelbagai peristiwa masa lalu yang telah didapati melalui sumber-sumber kajian sejarah. Menurut Arba’iyah Mohd Noor, fakta boleh didefinisikan sebagai  pernyataan tentang kejadian yang berlaku sama ada telah disediakan oleh akhbar mahupun sumber-sumber lain.[2] Menurut Louis Gottschalk, fakta sejarah itu boleh ditakrifkan sebagai suatu particular ( keterangan) yang didapatkan secara langsung atau secara tidak langsung dari dokumen sejarah dan dianggap benar setelah diuji dengan teliti mengikut aturan kaedah-kaedah sejarah.[3] Disini jelas menunjukkan bahawa  fakta bergantung sepenuhnya kepada penyelidikan individu mahupun ahli sejarah untuk mendapatkan bukti yang kukuh terhadap sesuatu peristiwa. Menurut Yusof Ibrahim, fakta adalah adanya suatu konsep yang stabil, kukuh, terbukti, dan tidak boleh dipersoalkan mahupun digugat lagi kebenarannya.[4] G.R.Elton mengatakan bahawa memang terdapat banyak pengetahuan sejarah (fakta sejarah) yang dipersetujui, tidak boleh dipertikaikan kebenarannya dan walaupun himpunan ini dengan sendirinya memberikan tafsiran yang canggih tentang masa lalu, namun ia sangat penting bagi kajian mengenainya. Manakala secara umumnya, fakta dapat didefinisikan sebagai kebenaran asas bagi sesuatu ilmu, suatu kejadian mahupun sesuatu peristiwa yang telah berlaku, malah telah dipastikan  dengan teliti kebenarannya.[5] Namun demikian, fakta sejarah sebenarnya bergantung kepada kepentingan sesuatu peristiwa atau kejadian yang berlaku kepada individu mahupun dalam kelompok masyarakat. Hal ini kerana, jika sesuatu fakta itu dianggap tidak penting, maka ianya akan dibiarkan lenyap begitu sahaja. Namun sebaliknya, sekiranya sesuatu fakta itu dianggap sebagai penting, maka akan dianggap sebagai bersejarah. Menurut mohd Yusof Ibrahim, fakta sejarah boleh diumpakan sebagai kumpulan ikan yang berenang-renang, ia bukanlah disediakan, tetapi perlu dicari dan diasingkan untuk kegunaan masyarakat.[6]

HAKIKAT FAKTA SEJARAH
            Sejarah terdiri daripada sekumpulan fakta-fakta yang telah diteliti dan dipastikan. Fakta-fakta tersebut dikumpulkan oleh ahli sejarah, dokumen-dokumen, suratan-suratan dan sebagainya.[7]Fakta sejarah yang sebenar adalah bergantung pada kepentingan sesuatu peristiwa atau kejadian itu kepada masyarakat atau individu yang berkenaan. Jika ia tidak dianggap penting, maka ia akan dibiarkan lenyap begitu sahaja. Maka ia tidak perlu diingat, dicatat ataupun dikaji. Kebiasaanya, yang bersejarah itulah lazimnya dianggap sebagai fakta sejarah kerana itulah yang biasanya dicatat dan dikekalkan dalam sumber-sumber sejarah.[8] Apabila sebut sahaja fakta secara amnya mahupun khasnya, apa yang dapat digambarkan ialah satu konsep yang stabil, kukuh, terbukti, serta tidak dapat dipersoalkan lagi kesahihannya. Apa sahaja peristiwa yang telah berlaku dianggap sebagai fakta namun fakta yang diperolehi itu mestilah mempunyai ciri-ciri kebenarannya berdasarkan sumber dan hujahan yang diperolehi. Kedudukan fakta itu terpulang kepada sejarawan yang menulisnya, kerana fakta sejarah itu adalah berasal daripada pemikiran sejarawan.


JENIS-JENIS FAKTA SEJARAH
            Seperti sumber, fakta juga mempunyai beberapa jenis dan mempunyai ciri-ciri yang berbeza antara satu sama lain walaupun membawa maksud yang sama. Antara fakta tersebut ialah fakta tetap, fakta berubah, fakta nilai,  subfakta, fakta objektif, fakta masa lampau, fakta kecil, fakta asas, fakta tidak boleh dikawal, dan fakta yang tidak berulang.  Fakta tetap  adalah fakta yang tidak berubah-ubah dan kesahihannya adalah kekal untuk selamanya. Oleh yang demikian, fakta ini merupakan fakta yang menjadi bahan utama dalam kajian sejarah, oleh itu tidak hairanlah sekiranya dikatakan bahawa fakta ini turut menjadi bahan rujukan utama kepada ahli sejarawan dalam menjalankan sebarang kajian. Bagi ahli sejarah, fakta ini amat diperlukan kerana fakta ini merupakan fakta yang terpenting berbanding jenis-jenis fakta yang lain apabila menjalankan kajian. Hal ini demikian, fakta ini telah mengalami pengukuhan isinya, dan sesiapa sahaja tidak boleh menyangkal fakta tersebut. Sebagai contoh, tarikh pengishtiharan kemerdekaan Malaysia pada 31 ogos 1957 telah diterima umum oleh masyarakat, malah tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa pun kesahihannya[9]. Selain itu, menurut  orang Portugis, Parameswara merupakan pemerintah Melaka yang pertama, dan telah berjaya mengalahkan Melaka pada tahun 1511. Fakta ini telah diakui kebenarannya dan diguna pakai sehinggalah ke hari ini.
Fakta tidak tetap adalah berbeza berbanding fakta tetap kerana fakta ini bersifat berubah-ubah dan boleh dipertikaikan kesahihannya. Fakta tidak tetap juga juga dikenali sebagai fakta yang belum mantap atau boleh berubah, kerana fakta tersebut tidak disokong dengan hujah serta bukti yang mantap dan kukuh. Banyak pendapat yang menyatakan bahawa, fakta itu tidak boleh berubah, namun hakikatnya, fakta itu boleh berubah.[10] Fakta tidak tetap merupakan fakta yang berlaku apabila terdapat sumber-sumber baru yang lebih sahih daripada sumber sebelumnya, telah memberikan maklumat yang berbeza seterusnya telah mengubah fakta yang sebelumnya. Kebiasaannya, fakta tidak tetap ini memerlukan masa yang lama untuk berubah kerana memerlukan banyak bukti dan sumber untuk menyangkal kesahihannya. Fakta tidak tetap berlaku disebabkan terdapatnya penyelewengan fakta, sama ada fakta tersebut telah ditokok tambah ataupun telah dikurangkan faktanya. Hal ini berlaku apabila ahli sejarah telah membuat andaian ataupun tafsiran tersendiri terhadap sesuatu fakta tersebut. Oleh yang demikian, apabila terdapatnya sesuatu fakta yang berdasarkan fakta sejarah yang baru dan lebih sahih daripada sebelumnya, maka fakta yang sebelumnya akan ditolak dan tidak diterima lagi. Dalam erti kata lain, sumber-sumber atau fakta lain tersebut boleh menafikan kebenaran sejarah yang telah dikemukakan melalui fakta-fakta yang lebih awal. Sebagai contoh, fakta Hang Tuah adalah orang melayu telah dinafikan apabila terdapat fakta yang menyatakan bahawa, Hang Tuah adalah berasal daripada negara China. Selain itu, nama Melaka tidak dapat diketahui kesahihannya kerana terdapat beberapa pendapat yang menyatakan nama Melaka berasal daripada pokok Melaka, ‘Malakat’ berasal daripada perkataan Arab, dan pohon ‘Amalaka’ yang dipercayai berasal daripada perkataan India.
            Fakta asas juga merupakan antara jenis-jenis fakta yang terdapat dalam sesebuah sejarah. Fakta asas merupakan fakta yang wujud apabila ahli sejarah telah membuat andaian awal atau inferens dalam sesuatu kajian sejarah mereka. Kebenaran yang diperolehi adalah bersifat asas, tepat tentang sesuatu peristiwa, kejadian, lahir, kematian, perkahwinan, kenangan, kejayaan, kegagalan, dan sebagainya. Sesuatu fakta asas itu merangkumi tarikh, iaitu merangkumi pembukaan rasmi, kemerdekaan, perjuangan, peperangan, pengeboman dan peperiksaan. Kebanyakan fakta asas ini diperolehi melalui sumber sejarah atau maklumat yang sahih. Fakta ini merupakan fakta yang telah menjadi asas pembentukan fakta-fakta lain seperti fakta tetap, tidak tetap dan sebagainya. Oleh itu, secara umumnya walaupun fakta ini belum sahih sepenuhnya kerana diperolehi melalui andaian sahaja, namun fakta ini boleh menjadi fakta jenis lain apabila terdapatnya pembuktian dan hujah-hujah lain yang mengukuhkannya.
            Selain itu, terdapat juga fakta sejarah yang dikenali sebagai fakta sejarah yang tidak boleh dikawal. Rentetan peristiwa ini sering berkait rapat dengan manusia kerana tindakan manusia itu sendiri tidak dapat dikawal oleh sesiapa pun. Hal ini demikian, fakta yang tidak boleh dikawal in bukanlah seperti sains, di dalam makmal mengikut suatu kaedah sains yang tertentu.[11] Kebanyakan fakta jenis ini berlaku akibat daripada rentetan peristiwa. Contohnya, semasa peristiwa berlakunya perang dunia, tindakan manusia yang terlibat dalam peperangan tersebut tidak dapat dikawal.
            Selain daripada itu, fakta nilai merupakan antara fakta yang terdapat dalam jenis-jenis fakta. Fakta nilai ini juga dikenali sebagai fakta yang subjektif kerana fakta ini ditafsir oleh sejarawan mengikut persepsi mereka sendiri. Fakta yang relatif atau subjektif pula berlaku kerana kewujudan atau kemunculannya banyak dipengaruhi oleh pengkaji atau sejarawan kepentingan, nilai budaya, agama dan sebagainya. Fakta-fakta sejarah tidak terpilih secara sendiri tetapi dipilih oleh ahli sejarah dan oleh itu merupakan satu tindakan pilihan, satu kepercayaan, dan satu interpretasi yang melibatkan nilai-nilai.[12] Fakta subjektif ini didokong oleh  sejarawan seperti E.H Car, H.E. Barnes, dan Charles A.Beard. Nilai dalam konteks ini merujuk kepada nilai masyarakat “world view”. Berdasarkan fakta ini, sejarawan tidak akan berjaya menghasilkan sebuah karya sejarah yang objektif. Sesuatu kewibawaan atau kebenaran fakta dengan konteks sejarah ditentukan melalui fakta nilai itu sendiri, hal ini bermakna, nilai-nilai yang mempengaruhi fakta, maka fakta itu akan menjadi tidak benar.[13] Misalnya, fakta sejarah yang ditulis pada zaman sebelum kemerdekaan adalah berbeza dengan fakta yang ditulis selepas kemerdekaan. Hal ini disebabkan, fakta tersebut telah diselaputi oleh nilai-nilai subjektif pada diri penulis itu sendiri. Fakta ini tidak diterima oleh Ranke, kerana fakta tidak harus dipengaruhi nilai-nilai subjektif tetapi perlu diungkapkan dengan sebenar-benarnya agar fakta ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan peribadi, golongan, ras, agama, dan ideologinya. Fenomena ini juga dapat dilihat melalui faktor kedatangan british ke tanah melayu, iaitu pada pandangan sejarawan barat, mereka meanggap faktor kedatangan british di tanah melayu adalah sebagai penyelamat ekoran daripada sering berlaku pergelutan kuasa, pergaduhan antara kongsi gelap, dan perang saudara. Namun berbeza dengan pandangan tempatan yang berpendapat bahawa, kedatangan British pada masa tersebut adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Revolusi perindustrian yang berlaku pada masa tersebut meyebabkan british terpaksa campurtangan ke alam melayu. Oleh itu, disini dapat dilihat terdapat unsur-unsur prejudis, bias dan condong seperti yang telah dikemukan oleh ahli sejarawan ini.
            Selain daripada itu, fakta yang tidak boleh berulang juga merupakan antara jenis-jenis fakta. Fakta ini berlaku apabila sesuatu fakta itu diyakini benar maka ia tidak boleh berulang. Sememangnya sesuatu peristiwa itu boleh berulang, namun sesuatu fakta itu tidak boleh berulang. Hal ini kerana, fakta tersebut sering dikaitkan dengan tokoh, tempat, tarikh dan masa, namun peristiwa tersebut boleh berlaku berulang-ulang kali. Misalnya, peperangan negara Iraq dan Amerika yang berlaku sebanyak dua kali.
            Subfakta juga boleh dikategorikan sebagai jenis-jenis fakta. Subfakta adalah berasal daripada fakta-fakta yang telah dibahagikan dalam bentuk-bentuk faktor.[14] Faktor-faktor tersebut boleh didefinasikan sebagai perkara yang menyokong atau mendorong berlakunya sesuatu peristiwa. Apabila sesuatu faktor ini dapat ditafsirkan oleh ahli sejarawan, maka fakta tersebut akan menjadi subfakta. Contohnya, faktor perang dunia kedua disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendaratan di pantai Normandy, serangan udara Pearl Harbour, dan jatuhnya kota Berlin. Selain itu, kedatangan Portugis di Melaka, didorong oleh beberapa faktor, iaitu perdagangan rempah, menyebarkan agama Kristian, dan galakan pemerintah Portugis. Oleh itu, kesemua faktor-faktor tersebut telah menjadi subfakta dalam sesebuah sejarah.
            Terdapat juga jenis fakta yang dikenali sebagai fakta yang tidak boleh berubah. Sesuatu fakta akan menjadi fakta yang tidak boleh berubah apabila fakta itu telah diuji kebenarannya melalui dua cara iaitu kritikan dalaman dan juga kritikan luaran. Jika sesuatu fakta itu sahih dari segi luarannya, ia masih lagi belum dianggap fakta yang boleh diguna pakai kerana ia masih belum sahih dari segi kritikan dalaman. Fakta tidak boleh berubah diperolehi apabila ia sukar disangkal kerana tiada fakta lain yang boleh menyangkal kesahihannya. Fakta jenis ini juga tidak boleh berubah kerana telah sedia diterima umum oleh masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun 1948,  Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan. Peristiwa tersebut merupakan fakta yang tidak boleh berubah kerana ia telah diterima umum dan sukar disangkal kerana disokong oleh sumber bertulis yang kukuh  dan telah diuji kebenarannya.
            Selain itu, fakta kecil juga merupakan antara jenis fakta yang terdapat dalam pengajian sejarah. Fakta kecil ini merupakan antara lambang yang mewakili, ataupun terdiri daripada beberapa persoalan yang mengandungi fakta yang lain. Melalui fakta ini, terdapat persoalan yang berkaitan, siapakah, bilakah, apakah dan dimanakah. Persoalan ini, seolah-olah menyokong diantara satu sama lain, sehingga membolehkan pengkaji mengambil keputusan. Menurut Louis Gottschalk, fakta kecil dianggap sebagai “fakta mudah”  hal ini demikian, fakta ini berlaku disebabkan daripada jawapan yang diberikan oleh ahli sejarawan berkenaan persoalan-persoalan tersebut. Menurut Carl Becker, fakta kecil sebagai suatu pengesahan terhadap sesuatu fakta yang lebih luas iaitu demi mengesahkan kebenaran fakta tersebut. Namun demikian, persoalan yang dijawab itu, mestilah dilengkapi dengan sumber-sumber yang asli. Oleh yang demikian, fakta kecil ini adalah fakta yang turut tergolong dalam jenis-jenis fakta sejarah.
            Selain daripada itu, antara jenis-jenis fakta yang terdapat dalam sesebuah sejarah ialah, fakta yang objektif. Menurut sarjana barat yang bernama Gottschalk, objektif adalah memperolehi pengetahuan yang tidak memihak dan benar serta bebas daripada reaksi peribadi seseorang.[15] Fakta jenis ini adalah fakta yang bersifat yang tidak memihak mana-mana pihak dalam sesuatu pengkajian sejarah. Pentakrifan fakta objektif menurut Kamus Dewan suatu kenyataan yang berasaskan fakta sebenar yang tidak dikuasai atau dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka sendiri.[16] Dari satu segi, fakta sejarah itu adalah bersifat objektif, dan benar-benar wujud ataupun yang telah berlaku pada suatu ketika dalam suatu jangka masa yang lalu.[17]Dalam pada itu, bolehlah ia dianggap sebagai objektif dalam pengertian bahawa ia semata-mata sesuatu yang benar, tanpa motif dalam diri dan sebagainya.[18] Maka, dalam hal ini, fakta objektif  secara tuntasnya adalah fakta yang tidak memihak mana-mana pihaK. Oleh itu fakta ini merupakan antara fakta yang penting dan perlu dijadikan sebagai sumber yang utama. Dalam konteks ini, ia mestilah memaparkan kebenaran sesuatu peristiwa sejarah melalui kaedah penelitian dan menganalisis secara kritis sebagaimana ia benar-benar berlaku. Maka, dengan ini, fakta objektif mestilah fakta yang benar-benar wujud iaitu yang berlaku pada masa lalu. Ahli sejarawan pula cuba mentafsir fakta secara objektif iaitu tidak ditambah atau ditolak hujahnya. Umumnya, sebelum kewujudan sesuatu fakta, ianya akan melalui dokumen, sumber seterusnya menjadi fakta. Maka, fakta tersebut perlulah sahih dan kukuh, di samping bersifat objektif. Dalam hal ini, fakta ini amat penting dalam sesebuah kajian sejarah itu sendiri. Contohnya perjanjian pangkor 1874, termeterai diatas sebuah kapal bernama Plato. Begitu juga dengan catatan yang menyatakan bahawa orang Portugis telah mengalahkan Melaka pada tahun 1511, hal ini juga adalah benar.[19] Ahli sejarawan tidak boleh menyangkal perjanjian tersebut dilakukan ditempat yang lain kerana terdapat dokumen yang menjadi bukti semasa peristiwa itu berlaku. 

KEPENTINGAN FAKTA
            Fakta memainkan peranan yang penting dalam sesebuah masyarakat. Hal ini demikian, kewujudan fakta itu sangan berkait rapat dengan dokumen dan bukti-bukti. Antara kepentingan fakta sejarah ialah sebagai tulang belakang kepada sejarah. Bagi sejarah, fakta itu boleh dianggap sebagai tulang belakang, malah nadi bagi kesejarahannya. Tanpanya, sejarawan hanya berbicara di arena yang kosong.[20] Fakta merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam penulisan sejarah selain daripada sumber, kerana sejarah tanpa fakta boleh diibaratkan seperti rumah tanpa tiang. Hal ini demikian, sesuatu sejarah itu tidak boleh berdiri sendirinya tanpa kehadiran fakta kerana tanpa fakta sesebuah penulisan sejarah itu adalah kosong dan penulisan itu akan menjadi sebuah sastera bukannya sejarah. Sejarah yang telah berlalu tidak akan berulang semula, namun fakta yang ada menjadi memori kepada kita untuk diungkapkan kembali. Sesuatu peristiwa itu pasti boleh berulang, namun fakta tidak boleh berulang kembali. Jelaslah bahawa, fakta itu merupakan tulang belakang kepada sejarah, malah nadi kepada kesejarahannya.[21] Contohnya, semasa penaklukan Jepun ditanah melayu, jika peristiwa itu tidak diperkukuhkan dengan fakta, maka ia akan menjadi sia-sia untuk dikenang kembali.
            Selain itu, fakta juga turut memainkan peranan sebagai lambang sesebuah sesebuah masyarakat. Kepentingan sesuatu fakta itu adalah bergantung kepada sesuatu sesuatu peristiwa atau kejadian itu kepada masyarakat dan individu. Sesuatu peristiwa itu akan menjadi lambang sebagai perkara yang disanjung tinggi ataupun sebaliknya iaitu dibenci.[22] Setiap sesuatu tarikh itu merupakan lambang bagi beberpa peristiwa lain yang berkaitan dengannya. Menurut Car Becker, fakta itu bukanlah semata-mata suatu tarikh tentang sesuatu peristiwa sahaja, tetapi sebagai lambang yang mewakili sesuatu peristiwa atau sebuah gagasan.[23] Dalam erti kata lain, setiap kejadian itu merupakan peristiwa yang  sangat dihargai atau diingati oleh sesebuah masyarakat.[24] Mungkin ianya juga akan dipandang tinggi ataupun dibenci.[25] Dalam pada itu, lambang ini turut menjadi simbol yang akan dikenali oleh sesiapa sahaja kerana ianya amat penting dalam masyarakat tersebut. Misalnya, semasa kewujudan kerajaan melayu Melaka, negeri Melaka amat terkenal dengan pengaruh, kuasa dan kekuatanya di perairan melaka. Hal ini menjelaskan bahawa, kemegahan yang diperolehi itu adalah sebuah lambang kepada negeri Melaka.
            Fakta juga berfungsi sebagai panduan kepada sejarawan sebagai garis panduan untuk menulis sesuatu karya sejarah. Hal ini kerana akta sering menjadi rujukan dalam menghasilkan karya sejarah yang bermutu dan baik dari segi kualiti hujahannya. Fakta adalah dianggap penting oleh sejarawan kerana peristiwa tersebut mempunyai kaitan dengan seseorang, institusi, masyarakat, kerajaan, negara mahupun bangsa itu sendiri. Ahli sejarah bukan hanya berfungsi merujuk kepada fakta semata-mata tetapi mereka berusaha menterjemahkan fakta secara tepat. Tanggungjawab ahli sejarah untuk menghormati faktanya bukanlah sekadar mempastikan fakta tersebut adalah benar, tetapi mesti berusaha memperlihatkan semua fakta yang bersesuaian yang telah diketahui atau yang dapat diketahuinya.[26] Sekiranya ahli sejarah bukan seorang pentafsir yang baik, ia tidak lebih dikenali sebagai seorang kronologis.[27] Tanpa fakta sejarah, sejarawan hanya berbicara kosong sahaja lantas penulisan sejarah itu juga akan menjadi kosong dari segi kesejarahannya. Sejarawan memerlukan bahan-bahan atau sumber-sumber rujukan terutamanya yang berupa persuratan dalam usaha menerangkan tajuk atau peristiwa yang dikaji.[28] Kewibawaan seseorang sejarawan boleh dilihat melalui kekuatan penulisannya dengan berasaskan fakta yang lengkap dan jitu. Sejarawan haruslah memahami dan mengamalkan proses penyelidikan yang sistematik sebelum membuat pentafsiran demi mencapai kebenaran sejarah. Hal ini disebabkan sejarah itu bukanlah semata-mata pentafsuran sahaja malah mengandungi fakta-fakta sejarah itu sendiri.[29] Oleh itu, semakin banyak dan pentingnya sesuatu fakta itu, maka penulisan sejarawan itu akan menjadi lebih berkualiti. Fakta dan sejarawan saling berkaitan antara satu sama lain, jika sejarawan dan fakta dipisahkan maka hilanglah kewibawaan sesuatu penulisan itu. Semakin banyak fakta yang diperolehi, semakin banyak yang akan diketahui tentang sesuatu peristiwa itu. Ahli-ahli sejarah dan fakta-fakta sejarah adalah mustahak antara satu sama lain. Jika penyelidik tidak catat apa yang sebenar berlaku dengan penuh ketulusan hati, maka peristiwa yang direkodkan dianggap tidak sah.[30] Ahli sejarah tanpa fakta tidak berpendirian, fakta-fakta tanpa ahli sejarawan, adalah fakta yang mati dan tidak bermakna.[31] Sememangnya, seseorang sejarawan itu tidak boleh menulis dan membuat tafsiran dengan sesuka hati sahaja tanpa melibatkan fakta kerana fakta amat penting dalam menghasilkan sesuatu penulisan karya sejarah. Sebagai contoh, jika seseorang sejarawan itu ingin mengkaji Kota A.Famosa, maka sejarawan perlu mengetahui fakta mengenai bilakah tarikh ia dibuat, daripada bahan apa ia dibina, siapa yang membinanya, dan fungsinya atau kegunaanya ketika zamannya.
            Fakta juga penting dalam peranannya untuk mengukuhkan sesuatu penulisan sejarah. Fakta mempunyai hubungan yang erat dan rapat dengan penulisan sejarah kerana daripada fakta lahirnya sejarah. Sesuatu kebenaran penulisan itu dapat dinilai melalui fakta yang diutarakan bertepatan dengan realiti (peristiwa yang benar-benar berlaku). Sekiranya perkara itu tidak berlaku dengan sebenar-benarnya, maka tahap kebenaran fakta itu akan berkurangan tetapi fakta itu tetap diterima pakai oleh masyarakat. Penulisan sesuatu sejarah itu akan menjadi kosong dari segi kesejarahannya jika ia tidak melibatkan fakta dalam salah satu aspek dalam penghasilannya.
            Kepentingan fakta juga dapat dilihat melalui peranannya untuk dijadikan panduan dan tauladan. Setiap fakta sejarah mempunyai nilai yang tersirat untuk disampaikan sebagai pengajaran dan tauladan. Setiap fakta tersebut dapat membantu menyedarkan masyarakat terhadap pentingnya sesebuah peristiwa yang berlaku. Fakta sejarah penting untuk diingati dan dikaji kerana mereka yang tidak mengingati sejarah pasti akan mengulanginya kembali. Setiap pengajaran dan tauladan ini akan mengajar dan membentuk masyarakat agar tidak mengulangi kesilapan disamping mengubah sikap buruk mereka. Dalam hal ini, fakta yang mampu membentuk masyarakat akan melahirkan masyarakat yang berwawasan dan bersatu padu. Nilai-nilai seperti inlah yang akan menjadi pemangkin kepada pembangunan sebuah negara. Contohnya, Peristiwa kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957, telah memberi kesan yang mendalam dengan menyedarkan rakyat di negara ini agar sentiasa bersatu padu dan memelihara keamanan yang dimiliki. Selain itu, fakta peristiwa perang dunia kedua tyang berlaku telah menyedarkan masyarakat di negara ini agar sentiasa memelihara keamanan yang diperolehi pada masa ini.

KESIMPULAN
            Fakta adalah suatu kebenaran asas yang diperlukan oleh ilmu-ilmu lain terutamanya dalam sejarah. Terdapat beberapa jenis fakta yang mempunyai ciri-ciri berlainan antara satu sama lain. Kepentingan fakta itu adalah secara menyeluruh, iaitu kepada masyarakat mahupun negara. Menurut Ibnu Khaldun, kebenaran sejarah adalah bergantung kepada kebenaran fakta yang diperolehi.[32] Dalam menghasilkan sesuatu karya sejarah, seseoran sejarawan itu mestilah menggunakan fakta yang lengkap dan berkaitan dengan tajuk penulisan sejarah tersebut. Fakta sejarah itu masih boleh dibincangkan (discissable) atau ditokok tambah kerana fakta boleh berubah-ubah sama ada mengikut peredaran zaman, hasil penyelidikan terkini mahupun atas faktor kepentingan diri sejarawan itu sendiri. Menurut C.P.Scott, “Fakta-fakta adalah suci, pandangan adalah bebas”.[33] Namun demikian, perubahan fakta tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya tanpa sebarang alasan yang kukuh atau benar-benar konkrit untuk membolehkan serta membenarkan perubahan itu berlaku. Hakikatnya, fakta sejarah itu boleh berubah kerana adanya unsur-unsur baru atau tafsiran baru tetapi tidak boleh dilakukan dengan serta merta. Dalam hal ini, fakta sejarah itu boleh dibahaskan untuk dibukti atau dicari kebenarannya. Fakta-fakta sejarah yang diperolehi perlu melalui proses penilaian dan dapat ditentukan penilaian.[34] Fakta sejarah juga boleh berubah keutuhannya bergantung kepada sahih atau sebaliknya sumber-sumber sejarah itu. Namun kebanyakan fakta yang diperolehi pada masa ini, sering diperngaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Hal ini berkait rapat dengan pandangan yang diterapkan oleh E.H Carr, yang menyatakan bahawa, sejarah adalah satu proses berterusan interaksi diantara ahli sejarah dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berkesudahan diantara masa kini dengan masa lampau.
           
           
           
[1] 2002. Kamus Dewan, Edisi ke-3. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.
[2] Arba’iyah Mohd Noor, 2002. Ilmu Sejarah dan Pensejarahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 53.
[3] Muhd. Yusof Ibrahim, 2000. Falsafah, Pengertian, dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 127.
[4] Muhd.Yusof Ibrahim, 1986. Pengertian Sejarah,Beberapa Perbahasan Mengenai Teori Dan Kaedah. Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm.72.
[5] Ibid, hlm. 165.
[6] Mohd Yusof  Ibrahim, 1986. Pengertian Sejarah, Beberapa Perbahasan Mengena Teori dan Kaedah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 80.
[7] E.H. Carr, 1988. Apakah Sejarah?, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 4.
[8] Ibid, hlm. 168.
[9] Arba’iyah Mohd Nor, 2002. Ilmu Sejarah dan Pensejarahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm .53.
[10] Ibid, hlm. 53.
[11] Muhd.Yusof Ibrahim, 1986. Pengertian Sejarah,Beberapa Perbahasan Mengenai Teori Dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 73.

[12] R. Suntharalingam, 1985. Pengenalan Kepada Sejarah. Kuala Lumpur:  Marican & Sons (M) Sdn Bhd,  hlm. 123.
[13] Ibid, hlm. 54.
[14] Ibid, hlm. 55.
[15] Louis Gottschalk, 1969. Understanding history: Aprimer of Historical Method. 2nd  edition. New York: Alfred a Knopf, hlm . 42.
[16] Noresah Baharom, 2000. Kamus Dewan ,Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 939.
[17] Muhd. Yusof Ibrahim, 2000. Falsafah, Pengertian, dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 165.
[18] Muhd.Yusof Ibrahim, 1986. Pengertian Sejarah,Beberapa Perbahasan Mengenai Teori Dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka,  hlm. 73.

[19] Ibid, hlm. 165.
[20] Muhd.Yusof Ibrahim, 1986. Pengertian Sejarah,Beberapa Perbahasan Mengenai Teori Dan Kaedah. Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa Dan Pustaka, hlm. 72.
[21] Muhd.Yusof Ibrahim, 1986. Pengertian Sejarah, Beberapa Perbahasan Mengenai Teori dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, hlm. 72.
[22] Muhd. Yusof Ibrahim, 2000. Falsafah, Pengertian, dan Kaedah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 170.
[23] Ibid, hlm. 173.
[24] Ibid, hlm. 170.
[25] Ibid, hlm. 170.
[26] E.H. Carr, 1988. Apakah Sejarah?. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm, 25
[27] Rozeman Abu Hassan, 2004. Mengenali Dan Mentafsir Sumber-Sumber Sejarah. Shah Alam:  Karisma Publications sdn bhd, hlm.55. 
[28] Muhd Yusof Ibrahim, 2000. Ilmu Sejarah, Falsafah, Pengertian, dan Kaedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 144.
[29] Muhd. Yusuf .Ibrahim, 1975. Pengertian Sejarah,.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 52.
[30]  Bilcher Bala, 2000. Penyelidikan dan Penulisan Sejarah, Pusat Pengjian Jarak Jauh. Selangor: Angkatan Edaran Ent. Sdn. Bhd, hlm . 29.
[31] E.H. Carr, 1988. Apakah Sejarah? ,  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm .27.
[32] Rozeman Abu Hassan, 2004. Mengenali dan Mentafsir Sumber-Sumber Sejarah. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd, hlm. 55.
[33] E.H.Carr, 1988. Apakah Sejarah?. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 4.
[34] Ishak Saat, 2007. Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden. Selangor: Karisma Publications Sdn Bhd, hlm. 23.

No comments:

Post a Comment